1. Úvodné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP”) upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho:

like,s.r.o. so sídlom J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 46 417 362, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 76391/L (ďalej ako „Predávajúci”)

a kupujúceho, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar od predávajúceho výlučne za účelom ďalšieho predaja, prípadne podnikania a nie na účely osobnej spotreby (ďalej ako „Kupujúci”)

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej ako „Zmluvné strany”).

 • Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu alebo e-mailom, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej ako „Kúpna zmluva”).
 • VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.likegroup.eu.
 • V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od VOP, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
 • Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Objednávka tovaru

 • Objednávanie tovaru sa realizuje prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.likegroup.eu (ďalej ako Objednávkový systém) alebo e-mailom na info@likegroup.eu.
 • Kupujúci je povinný zabezpečiť prístup k vlastnému účtu v Objednávkovom systéme ako aj k vlastnej elektronickej pošte len takým osobám, ktoré sú oprávnené v jeho mene uzatvárať Kúpnu zmluvu s Predávajúcim. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že sa prístupové heslo Kupujúceho k účtu v Objednávkovom systéme dostalo do rúk nepovolaných osôb alebo bolo jeho e-mailové konto zneužité.
 • Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné poskytnutie všetkých potrebných údajov Kupujúcim a potvrdenie akceptácie objednávky Predávajúcim. Objednávka musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, telefonický kontakt, e-mailovú adresu, adresu a spôsob dodania tovaru, spôsob platby za tovar, jednoznačnú špecifikáciu tovaru a požadované množstvo. V prípade poskytnutia nesprávnych alebo neúplných údajov Kupujúcim, Predávajúci nezodpovedá za prípadné omeškanie dodania, ani za prípadnú vzniknutú škodu.
 • Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou okamihom jej odoslania.
 • Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká okamihom potvrdenia objednávky Predávajúcim prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v objednávke. Kupujúci nie je oprávnený zrušiť alebo meniť objednávku po jej potvrdení Predávajúcim pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje, že akceptuje výšku cien platných v čase odoslania objednávky a že sa s platnými VOP Predávajúceho riadne oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.
 • Minimálna hodnota jednej objednávky je stanovená na 60 eur bez DPH. V prípade prvej objednávky je minimálna hodnota objednávky 140€ bez DPH.
 • Predávajúci je oprávnený objednávku alebo jej časť zrušiť alebo zmeniť termín dodania v prípade nepredvídateľných prekážok pri výrobe alebo dodaní tovaru a tiež v prípade udalostí tzv. vyššej moci.

3. Dodanie tovaru

 • Predávajúci doručí tovar podľa dostupnosti jednotlivých tovarov a svojich prevádzkových možností zvyčajne do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky a to na adresu a spôsobom zadaným v objednávke. V prípade neskoršieho dodania, upozorní na túto skutočnosť Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky pred potvrdením objednávky, kedy je Kupujúci oprávnený objednávku stornovať. Pokiaľ tak Kupujúci neurobí do momentu potvrdenia objednávky Predávajúcim, objednávka sa stáva záväznou pre Zmluvné strany a Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si prípadnú náhradu škody z omeškania dodania.
 • Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa prevziať tovar v rozsahu vyplývajúcom z uzavretej kúpnej zmluvy. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať neporušenosť obalu ako aj kompletnosť a nepoškodenosť zásielky a dodaného tovaru. V prípade zistenia porušenia obalu, poškodenia tovaru alebo iných nezrovnalostí či vád, je Kupujúci povinný postupovať podľa bodu 6.3 týchto VOP.
 • Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru a ceny za dodanie.
 • Cena za dodanie tovaru sa líši podľa hodnoty objednávky, zvoleného spôsobu úhrady objednávky a adresy dodania nasledovne:

Dodanie tovaru v hodnote do 140 eur bez DPH:

 •         Dodanie na adresu kuriérom v rámci SR – 3,00 eur bez DPH
 •         Dodanie na adresu kuriérom v rámci ČR – 3,00 eur bez DPH

Dodanie tovaru v hodnote 140 eur bez DPH a viac:

 • Dodanie na adresu kuriérom v rámci SR – zadarmo
 • Dodanie na adresu kuriérom v rámci ČR – zadarmo

Cena za dodanie do ostatných štátov EÚ je stanovená na základe osobitnej dohody Zmluvných strán.

4. Cenové podmienky

 • Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je vypočítaná ako súčet cien objednaných tovarov, cien doplnkových služieb (dodanie tovaru a pod.) a príslušnej DPH. Výšku kúpnej ceny Predávajúci akceptuje odoslaním objednávky.
 • Kúpna cena tovarov je uvedená v aktuálnom veľkoobchodnom cenníku Dodávateľa, ktorý je zverejnený v Objednávkovom systéme na www.likegroup.eu. Kúpna cena je uvedená bez DPH.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť kúpne ceny s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich uverejnenia v Objednávkovom systéme na www.likegroup.eu.

5. Platobné podmienky

 • Fakturácia sa vykonáva v mene EUR.
 • Kupujúci si pri každej objednávke zvolí spôsob úhrady faktúry, pričom si môže vybrať z dvoch spôsobov:
 1. Platba vopred – platba vopred sa realizuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný v prospech Kupujúceho. Po úhrade zálohovej faktúry je tovar odoslaný Kupujúcemu. V prípade, že zálohová faktúra nie je uhradená do 5 pracovných dní od jej vystavenia, predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť a odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
 2. Platba na dobierku – Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu kuriérovi v hotovosti priamo pri prevzatí tovaru.
 • Pri dlhodobej spolupráci je možné po osobitnej dohode Zmluvných strán realizovať platbu až po dodaní tovaru (platba na základe vystavenej faktúry), pričom splatnosť faktúry a všetky ostatné podmienky si Zmluvné strany dohodnú vopred.

6. Zodpovednosť za vady, reklamácie

 • Predávajúci zodpovedá za to, že doručený tovar je zodpovedajúcej kvality, materiálu a spracovania a vhodný na použitie na jeho účel.
 • V prípade porušenia obalu, poškodenia tovaru alebo iných nezrovnalostí či vád zistených pri preberaní tovaru od prepravcu/doručovateľa, je Kupujúci povinný ihneď za prítomnosti prepravcu/doručovateľa vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia (škodový zápis), ktorý prepravca/doručovateľ potvrdí a priložiť ho k reklamácii.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená písomne a musí obsahovať: jednoznačnú špecifikáciu tovaru, počet vadných kusov, číslo faktúry, popis vady a fotodokumentáciu.

7. Mlčanlivosť

 • Zmulvné strany sú povinné uchovávať v tajnosti akékoľvek informácie, ktoré získali v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy a ktoré nie sú verejne prístupné. V tejto súvislosti sa zaväzujú zaistiť utajovanie týchto informácií ďalšími osobami, ktoré poveria úlohami v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy. Obsah tejto zmluvy sa taktiež považuje za dôverný.

8. Ochrana osobných údajov

 • V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej pošty. Tieto údaje sú spracúvané pre účely plnenia podmienok Kúpnej zmluvy, spracovania objednávky, dodania tovaru, poštového styku a pre marketingové účely Predávajúceho. Kupujúci udeľuje svoj súhlas dobrovoľne, slobodne a vážne.
 • Kupujúci súhlasí s príjmaním reklamných a iných ponúk od Predávajúceho prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 10 rokov odo dňa svojej poslednej objednávky u Predávajúceho. Kupujúci môže udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 • Osobné údaje klienta nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný zákon alebo na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Predávajúcim a príslušným obchodným partnerom, ktorí zabezpečuje služby súvisiace s doručovaním tovaru objednaného dotknutými osobami. Osobné údaje nebudú zverejňované.

9. Záverečné ustanovenia

 • Tieto VOP a kúpna zmluva sa riadia právom Slovenskej republiky.
 • Iné podmienky alebo iné práva a povinnosti Zmluvných strán voči týmto VOP sú platné a účinné len po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán.
 • Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať, ktorej nemohli zabrániť a ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Kúpnej zmluvy alebo VOP a súvisiacich podmienok a zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek meniť, doplniť alebo nahrádiť novými. Akékoľvek zmeny VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.likegroup.eu.

V Liptovskom Hrádku, 1.2.2020