Na tejto stránke nájdete oficiálne pravidlá súťaže “Míľnikové kartičky Tikiri”, ktorá aktuálne prebieha. Súťaž je určená pre zákazníkov vybraných predajcov značky Tikiri, ktorí obdržali Míľnikové kartičky Tikiri. 

Oficiálne pravidlá súťaže “Míľnikové kartičky Tikiri”

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže „Míľnikové kartičky Tikiri“ (ďalej len „Súťaž“): 

  1. Usporiadateľ a organizátor Súťaže

1.1 Usporiadateľom a organizátorom Súťaže je spoločnosť like, s.r.o., IČO: 46417362, so sídlom J.D.Matejovie 545/15, 03301 Liptovský Hrádok, Slovenská republika zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 76391/L (ďalej len „Usporiadateľ“). Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.

 

  1. Účastníci Súťaže

2.1 Účastníkom Súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie a trvalým pobytom v Slovenskej alebo Českej republike, ktorá má v okamihu registrácie do Súťaže a ďalej počas nasledujúcich 40 dní užívateľský účet na sociálnej sieti Instagram (ďalej len “Účet súťažiaceho”) a spĺňa ďalej uvedené podmienky Súťaže. Účet súťažiaceho musí byť v nadstaveniach označený ako verejný a zároveň musí spĺňať podmienky sociálnej siete Instagram.

2.2 Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa a osoby k vyššie uvedeným osobám vo vzťahu osoby blízkej.

 

  1. Termín a miesto konania Súťaže

3.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky a Českej republiky v termíne od 1.11.2021 do 30.4.2022 vrátane.

3.2 Súťaž prebieha na sociálnej sieti Instagram, a to výhradne prostredníctvom webovej stránky jedného z oficiálnych užívateľských účtov Usporiadateľa www.instagram.com/tikiri_sk_cz/ (ďalej len “Účet Tikiri”) a na Účtoch súťažiacich.

  1. Podmienky účasti na Súťaži a jej priebeh

4.1. Podmienkami účasti na Súťaži sú:

a) Prihlásenie sa účastníkom Súťaže do svojho Účtu súťažiaceho na Instagrame a nahranie (uverejnenie) príspevku vo forme fotografie, na ktorej je vizuálne jasne identifikovateľná Míľniková kartička Tikiri, ktorú získal od predajcu značky Tikiri a prostredníctvom ktorej sa dozvedel o tejto súťaži (ďalej len “Príspevok”).

b) Označenie Účtu Tikiri v texte uverejneného Príspevku alebo na priamo na fotografii tohto Príspevku a to pomocou textového reťazca “@tikiri_sk_cz”.

4.2 Nahraním príslušného Príspevku účastník Súťaže súhlasí s týmito pravidlami Súťaže, zároveň potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a udeľuje Usporiadateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6. týchto pravidiel.

4.3 Zo Súťaže budú vyradené Príspevky, ktoré:

a) nespĺňajú všetky podmienky Súťaže;

b) obsahujú prvky násilia či pornografické prvky alebo sú inak v rozpore s dobrými mravmi;

c) nabádajú k vystavovaniu sa nebezpečným situáciám či zachycujú činnosti, akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie;

d) majú vulgárny, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah;

e) obsahujú náboženský alebo politický podtext;

f) by mohli poškodiť dobré meno Usporiadateľa;

g) zmieňujú či obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom Usporiadateľa;

4.4 O tom, či Príspevok vyhovuje podmienkam Súťaže, rozhoduje výhradne Usporiadateľ Súťaže.

4.5 Príspevok zhotovuje každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť a Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek náklady či škody, ktoré by ktorýmkoľvek osobám mohli vzniknúť v súvislosti so zhotovením či zverejnením Príspevku.

 

  1. Výhry v Súťaži

5.1 V Súťaži bude žrebovaním vybraných 6 výhercov Súťaže a to 1 za každý kalendárny mesiac trvania Súťaže. Do žrebovania budú za každý kalendárny mesiac zaradení len súťažiaci, ktorí uverejnili Príspevky v danom mesiaci. Súťažiaci sa môže na Súťaži zúčastniť viac krát v jednom mesiaci ako aj viac krát za celé trvanie Súťaže, avšak zakaždým musí zopakovať postup uvedený v bode 4.1 a to vždy s odlišnou fotografiou.

5.2 Výhercovia Súťaže budú náhodne vyžrebovaní Usporiadateľom vždy v prvý pracovný deň nasledujúci po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa Súťaž koná.

5.3 Každý z vylosovaných výhercov Súťaže získa balíček nasledujúcich produktov značky Tikri: Tikiri hrkálka a hryzátko z prírodnej gumy a Tikiri maznáčik z prírodnej gumy a BIO bavlny. Usporiadateľ si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty.

5.4 Podmienkou získania akejkoľvek výhry je dodržiavanie a splnenie podmienok týchto pravidiel súťažiacim. Táto Súťaž má povahu hry a výhry teda nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné prevádzať na iné osoby, nie je možné ich preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry v Súťaži prepadajú Usporiadateľovi.

5.5 Výhercovia budú s cieľom odovzdania výhry kontaktovaní organizátorom Súťaže najneskôr do 7 dní od vylosovania, a to prostredníctvom súkromnej správy zaslanej na Účet súťažiaceho na sociálnej sieti Instagram. O odovzdaní výhry sa výhercovia s organizátorom Súťaže ďalej dohodnú prostredníctvom súkromných správ. Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo ktorý v čase stanovenom organizátorom Súťaže nepreukáže splnenie podmienok účasti na Súťaži, stráca na výhru nárok. Organizátor Súťaže takisto nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta súkromnú správu od organizátora Súťaže alebo nebude na takú správu organizátora Súťaže reagovať v termíne do 14 dní od odoslania; v takých prípadoch je organizátor Súťaže oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry.

5.6 Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.

 

  1. Spracovanie osobných údajov

6.1 Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami tejto Súťaže, čím súhlasí so spracovaním osobných údajov takto:

– prevádzkovateľom osobných údajov je Usporiadateľ;

– účelom spracovania osobných údajov je realizácia Súťaže vrátane jej organizácie, vedenia, vyhodnotenia, kontroly a odovzdania výhier;

– právnym základom spracovania je súhlas, ktorý je nevyhnutný pre účasť na Súťaži. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, v takom prípade však bude účasť súťažiaceho na Súťaži ukončená;

– obdobie spracovania osobných údajov je obdobie od okamihu zapojenia sa účastníka do Súťaže do uplynutia 3 mesiacov od skončenia Súťaže;

– rozsah údajov: údaje z účtu súťažiaceho na Instagrame (meno, priezvisko, prípadne prezývka), údaje uvedené v odpovedi na správu Usporiadateľa súťažiacemu o výhre podľa týchto pravidiel (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) a ďalej údaje o zapojení sa do Súťaže (dátum a čas, IP zariadenie, z ktorého došlo k zapojeniu sa do Súťaže; odovzdanie výhry a súvisiacej komunikácie; údaj o veku nad 18 rokov).

 

  1. Prejavy osobnej povahy a licenčné oprávnenia

7.1 Súťažiaci vyhlasuje, že Príspevok vytvoril sám alebo má povolenie autora na jeho šírenie. Vyhlasuje tiež, že akékoľvek osobnostné atribúty uvedené v rámci Príspevku sú získané so súhlasom osôb, ktorých sa týkajú, a tieto osoby súhlasia s jeho zverejnením. Súťažiaci takisto vyhlasuje, že využitím Príspevku v rozsahu a spôsobom opísaným v týchto podmienkach Súťaže nebudú akokoľvek zasiahnuté či ohrozené práva oprávnených osôb k takým Príspevkom či k ich časti. V prípade, že sa v priebehu Súťaže alebo kedykoľvek po jej skončení preukáže opak tohto, zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci za všetky škody vzniknuté v tejto súvislosti Usporiadateľovi alebo tretej osobe.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že zverejnený súťažný Príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle Usporiadateľa a za také šírenie Usporiadateľ nezodpovedá.

7.2 Zapojením sa do Súťaže súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za Príspevok a za dôsledky jeho zverejnenia.

 

  1. Záverečné ustanovenia

8.1 Účasťou na Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právne predpisy platné v čase trvania Súťaže ani oprávnené záujmy Usporiadateľa.

8.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo robiť rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporadúvaním Súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenia Súťaže, pozastavenia Súťaže, predčasného ukončenia Súťaže alebo vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel Súťaže alebo už pri podozrení z nedodržania pravidiel Súťaže, porušenia právnych predpisov, konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi alebo ktoré je podľa posúdenia Usporiadateľa spôsobilé ohroziť jeho oprávnené záujmy, porušovania pravidiel fair play alebo iného nevhodného správania zo strany súťažiaceho. Rozhodnutie podľa tohto článku je Usporiadateľ oprávnený urobiť kedykoľvek v priebehu Súťaže, a to až do okamihu odovzdania výhier.

8.3 Usporiadateľ nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

8.4 Zapojením do Súťaže berú súťažiaci takisto na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči Usporiadateľovi, či vlastníkovi sociálnej siete Instagram, resp. že Usporiadateľ aj prevádzkovateľ sociálnej siete Instagram sú od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti plne oslobodení.

8.5 Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich a Súťaž vrátane týchto pravidiel sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

V Lipt.Hrádku dňa 1.11.2021